AVÍS LEGAL

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús del (lloc) web www.plataforma12d.com. L’expressió “usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Web, ja sigui directament, o des de qualsevol altre lloc d’Internet. Les condicions generals que regulen l’ús del Web són les següents:

IDENTIFICACIÓ

El titular del Web www.plataforma12d.com (d’ara endavant el “Web”) és l’entitat Plataforma 12D.

GENÈRIQUES

La informació que ofereix Plataforma 12D i entitats vinculades a través del present lloc d’Internet es regulen per les clàusules previstes a les presents condicions (sens perjudici dels restants avisos legals que figuren en el Web).

Plataforma 12D es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, resultant d’aplicació les noves que pugui acordar des del moment de la seva inserció al Web. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis prèviament utilitzats pels usuaris.

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta pàgina Web o les presents Condicions, l’usuari pot posar-se en contacte amb la Plataforma 12D enviant un correu electrònic a plataforma12D@protonmail.com

ACCÉS AL WEB

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la Política de Privacitat i de cookies del Web.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i de cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no les accepta, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL WEB

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a l’Avís Legal i, si s’escau, a qualsevol altre condició que la Plataforma 12D estableixi a l’efecte al Web. En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·legals, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis de la Plataforma 12D.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del Web.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal, la Política de Privacitat i de cookies o, si s’escau, qualsevol altres termes o condicions recollits al Web, Plataforma 12D es reserva el dret, a instància pròpia o de tercers, a limitar, suspendre i/o acabar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

Plataforma 12D fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, Plataforma 12D no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

CESSIÓ DE DADES

Per accedir a alguns dels serveis que www.plataforma12D.com ofereix a través del lloc web (com ara la signatura del manifest i/o requeriment d’informació) haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Plataforma 12D informa l’usuari que, mitjançant l’emplenament de formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de la Plataforma 12D. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal per part de l’usuari, de manera gratuïta per correu electrònic a plataforma12D@protonmail.com indicant l'assumpte: Rectificació de dades.

RESPONSABILITAT

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme del Web, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. Els comentaris fets pels usuaris o col·laboradors en qualsevol secció del Web només seran responsabilitat d’ells mateixos.

Plataforma 12D no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de la Plataforma 12D incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, Plataforma 12D no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el programari i/o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés i ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que Plataforma 12D pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, la resta de condicions previstes en el Web i/o la legislació aplicable en cada moment.

ENLLAÇOS AMB EL WEB I ALTRES WEBS

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (el “Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis de Plataforma 12D. En cap cas, l’enllaç significa que Plataforma 12D avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllaçant haurà de suprimir l’enllaç al Web de forma immediata.

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (els “Webs Enllaçats”). En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de Plataforma 12D amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, Plataforma 12D no es fa responsable del contingut i altres condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de Plataforma 12D o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de Plataforma 12D o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per l’usuari no suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de Plataforma 12D.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Plataforma 12D poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.

NUL·LITAT

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, la Plataforma 12D (d’ara endavant, “Plataforma 12D”) informa que les dades personals que es recullen a través del lloc web www.plataforma12D.com (d’ara endavant, el “Web”), del qual n’és titular, o a les que accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través del Web seran incorporades a un fitxer titularitat de Plataforma 12D, amb la finalitat d’atendre les seves peticions i/o consultes, enviar comunicacions informatives (també per via electrònica) i, si s’escau, gestionar les altes de noves adhesions i altres activitats pròpies de la plataforma.

Plataforma 12D té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de Plataforma 12D en els termes establerts a la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, Plataforma 12D li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic plataforma12D@protonmail.com.

Finalitat del tractament de les dades personals

A Plataforma 12D tractarem les teves dades personals recaptades a través del Web amb les següents finalitats: 1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del Web per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats al Web
 3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions de informatives i / o de campanyes de Plataforma 12D i altres entitats afins.
 Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment. Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Conservació de les dades recollides

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb Plataforma 12D o no demanis la seva supressió i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals.

Legitimació

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix: 1. La sol·licitud d’informació de Plataforma 12D, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant al teu disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.
 Serà necessari que, en els formularis del Web, l’usuari empleni els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que Plataforma 12D no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, Plataforma 12D quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta de les peticions i/o consultes sol·licitades. L’usuari haurà de comunicar a Plataforma 12D les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els fitxers de Plataforma 12D estigui actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

Destinataris

Les dades personals facilitades per l’usuari, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers, si bé podran cedir-se a proveïdors sota contracte amb Plataforma 12D per a les finalitats referides anteriorment. Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Plataforma 12D, llevat de l’obligació legal.

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

– Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què Plataforma 12D està subjecte per la seva activitat. – Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participis. – Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que Plataforma 12D hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals Plataforma 12D té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat. Si en el futur Plataforma 12D realitzés altres cessions de dades personals, et s’informarà oportunament.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Plataforma 12D informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública.

Propietat Intel·lectual

No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del Web sense el consentiment previ i per escrit. Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual de la informació prestada per Plataforma 12D i, en particular de: • La utilització que resulti contrària a les lleis o que infringeixi els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Plataforma 12D, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.


POLÍTICA DE COOKIES

Associació de suport a Plataforma 12D informa sobre l’ús de les cookies a la seva pàgina web: www.plataforma12D.com

Què són les cookies?

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre d’altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari i millorar el servei ofert.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin se’n poden distingir dos tipus:

 • Cookies pròpies: Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es dóna el servei sol·licitat per l’usuari. 
- Cookies de tercers: Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies. En el cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades com cookies pròpies.


Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client:

 • Cookies de sessió: Dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Es solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (p.ex. una llista de productes adquirits.

 • Cookies persistents: Les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta, que pot anar d’uns minuts a diversos anys.


Finalment, hi ha una altra classificació amb sis tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes:

 • Cookies tècniques: Aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

 • Cookies de personalització: Permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

 • Cookies d’anàlisi: Permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

 • Cookies publicitàries: Permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris.

 • Cookies de publicitat comportamental: Emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.

 • Cookies de xarxes socials externes: S’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, etc ..) i que es generin únicament per als usuaris d’aquestes xarxes socials. Les condicions d’utilització d’aquestes cookies i la informació recopilada es regula per la política de privacitat de la plataforma social corresponent.


Desactivació i eliminació de cookies:

Tens l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del vostre equip. En desactivar cookies, alguns dels serveis disponibles podrien deixar d’estar operatius. La forma de desactivar les cookies és diferent per a cada navegador, però normalment es pot fer des del menú Eines o Opcions. També es pot consultar el menú d’Ajuda del navegador on pots trobar instruccions. L’usuari podrà en qualsevol moment triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web.

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del teu ordinador:

 • Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

 • Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/

 • Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html


A més, també pots gestionar el magatzem de cookies al teu navegador a través d’eines com les següents:

 • Ghostery: www.ghostery.com/

 • Your Online Choices: www.youronlinechoices.com/es/

AVÍS LEGAL

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús del (lloc) web www.plataforma12d.com. L’expressió “usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Web, ja sigui directament, o des de qualsevol altre lloc d’Internet. Les condicions generals que regulen l’ús del Web són les següents:

IDENTIFICACIÓ

El titular del Web www.plataforma12d.com (d’ara endavant el “Web”) és l’entitat Plataforma 12D.

GENÈRIQUES

La informació que ofereix Plataforma 12D i entitats vinculades a través del present lloc d’Internet es regulen per les clàusules previstes a les presents condicions (sens perjudici dels restants avisos legals que figuren en el Web).

Plataforma 12D es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, resultant d’aplicació les noves que pugui acordar des del moment de la seva inserció al Web. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis prèviament utilitzats pels usuaris.

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta pàgina Web o les presents Condicions, l’usuari pot posar-se en contacte amb la Plataforma 12D enviant un correu electrònic a plataforma12D@protonmail.com

ACCÉS AL WEB

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la Política de Privacitat i de cookies del Web.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i de cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no les accepta, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL WEB

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a l’Avís Legal i, si s’escau, a qualsevol altre condició que la Plataforma 12D estableixi a l’efecte al Web. En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·legals, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis de la Plataforma 12D.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del Web.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal, la Política de Privacitat i de cookies o, si s’escau, qualsevol altres termes o condicions recollits al Web, Plataforma 12D es reserva el dret, a instància pròpia o de tercers, a limitar, suspendre i/o acabar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

Plataforma 12D fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, Plataforma 12D no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

CESSIÓ DE DADES

Per accedir a alguns dels serveis que www.plataforma12D.com ofereix a través del lloc web (com ara la signatura del manifest i/o requeriment d’informació) haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Plataforma 12D informa l’usuari que, mitjançant l’emplenament de formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de la Plataforma 12D. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal per part de l’usuari, de manera gratuïta per correu electrònic a plataforma12D@protonmail.com indicant l'assumpte: Rectificació de dades.

RESPONSABILITAT

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme del Web, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. Els comentaris fets pels usuaris o col·laboradors en qualsevol secció del Web només seran responsabilitat d’ells mateixos.

Plataforma 12D no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de la Plataforma 12D incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, Plataforma 12D no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el programari i/o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés i ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que Plataforma 12D pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, la resta de condicions previstes en el Web i/o la legislació aplicable en cada moment.

ENLLAÇOS AMB EL WEB I ALTRES WEBS

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (el “Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis de Plataforma 12D. En cap cas, l’enllaç significa que Plataforma 12D avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllaçant haurà de suprimir l’enllaç al Web de forma immediata.

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (els “Webs Enllaçats”). En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de Plataforma 12D amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, Plataforma 12D no es fa responsable del contingut i altres condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de Plataforma 12D o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de Plataforma 12D o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per l’usuari no suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de Plataforma 12D.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Plataforma 12D poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.

NUL·LITAT

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, la Plataforma 12D (d’ara endavant, “Plataforma 12D”) informa que les dades personals que es recullen a través del lloc web www.plataforma12D.com (d’ara endavant, el “Web”), del qual n’és titular, o a les que accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través del Web seran incorporades a un fitxer titularitat de Plataforma 12D, amb la finalitat d’atendre les seves peticions i/o consultes, enviar comunicacions informatives (també per via electrònica) i, si s’escau, gestionar les altes de noves adhesions i altres activitats pròpies de la plataforma.

Plataforma 12D té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de Plataforma 12D en els termes establerts a la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, Plataforma 12D li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic plataforma12D@protonmail.com.

Finalitat del tractament de les dades personals

A Plataforma 12D tractarem les teves dades personals recaptades a través del Web amb les següents finalitats: 1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del Web per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats al Web
 3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions de informatives i / o de campanyes de Plataforma 12D i altres entitats afins.
 Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment. Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Conservació de les dades recollides

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb Plataforma 12D o no demanis la seva supressió i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals.

Legitimació

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix: 1. La sol·licitud d’informació de Plataforma 12D, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant al teu disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.
 Serà necessari que, en els formularis del Web, l’usuari empleni els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que Plataforma 12D no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, Plataforma 12D quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta de les peticions i/o consultes sol·licitades. L’usuari haurà de comunicar a Plataforma 12D les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els fitxers de Plataforma 12D estigui actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

Destinataris

Les dades personals facilitades per l’usuari, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers, si bé podran cedir-se a proveïdors sota contracte amb Plataforma 12D per a les finalitats referides anteriorment. Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Plataforma 12D, llevat de l’obligació legal.

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

– Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què Plataforma 12D està subjecte per la seva activitat. – Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participis. – Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que Plataforma 12D hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals Plataforma 12D té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat. Si en el futur Plataforma 12D realitzés altres cessions de dades personals, et s’informarà oportunament.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Plataforma 12D informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública.

Propietat Intel·lectual

No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del Web sense el consentiment previ i per escrit. Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual de la informació prestada per Plataforma 12D i, en particular de: • La utilització que resulti contrària a les lleis o que infringeixi els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Plataforma 12D, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.


POLÍTICA DE COOKIES

Associació de suport a Plataforma 12D informa sobre l’ús de les cookies a la seva pàgina web: www.plataforma12D.com

Què són les cookies?

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre d’altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari i millorar el servei ofert.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin se’n poden distingir dos tipus:

 • Cookies pròpies: Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es dóna el servei sol·licitat per l’usuari. 
- Cookies de tercers: Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies. En el cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades com cookies pròpies.


Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client:

 • Cookies de sessió: Dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Es solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (p.ex. una llista de productes adquirits.

 • Cookies persistents: Les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta, que pot anar d’uns minuts a diversos anys.


Finalment, hi ha una altra classificació amb sis tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes:

 • Cookies tècniques: Aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

 • Cookies de personalització: Permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

 • Cookies d’anàlisi: Permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

 • Cookies publicitàries: Permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris.

 • Cookies de publicitat comportamental: Emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.

 • Cookies de xarxes socials externes: S’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, etc ..) i que es generin únicament per als usuaris d’aquestes xarxes socials. Les condicions d’utilització d’aquestes cookies i la informació recopilada es regula per la política de privacitat de la plataforma social corresponent.


Desactivació i eliminació de cookies:

Tens l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del vostre equip. En desactivar cookies, alguns dels serveis disponibles podrien deixar d’estar operatius. La forma de desactivar les cookies és diferent per a cada navegador, però normalment es pot fer des del menú Eines o Opcions. També es pot consultar el menú d’Ajuda del navegador on pots trobar instruccions. L’usuari podrà en qualsevol moment triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web.

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del teu ordinador:

 • Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

 • Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/

 • Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html


A més, també pots gestionar el magatzem de cookies al teu navegador a través d’eines com les següents:

 • Ghostery: www.ghostery.com/

 • Your Online Choices: www.youronlinechoices.com/es/